Αναρτήσεις

Προσβολές τομάτας από κηκιδόμυγα (Lasioptera spp.)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΠΕΛΙ

5ο Δελτίο Βαμβακιού 2019

Δελτίο πιπεριά

4ο Δελτίο Βαμβακιού 2019

Ενημέρωση για την εξάπλωση του εντόμου Spodoptera frugiperda.

3o Τεχνικό Δελτίο Βαμβακιού 2019

Καλλιέργεια πατάτας - προειδοποίηση κινδύνου εμφάνισης περονοσπόρου.

2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την μηλιά

ΑΜΠΕΛΙ - Ευδεμίδα - Περονόσπορος - Ωίδιο - Ψευδόκοκκος

Διαβρώτικα - ενημέρωση

Ελμινθοσπόριο αραβοσίτου - εμφάνιση αρχικών κηλίδων

2ο Τεχνικό Δελτίο Βαμβακιού 2019

Xylella fastidiosa – Επικαιροποίηση ενημέρωσης

Πατάτα - Συνθήκες περονοσπόρου

ΕΛΙΑ - Πυρηνοτρήτης,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

4 ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων εχθρών των πυρηνόκαρπων.

Δελτίο ελιά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛ. ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ & 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛ. ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ